Semaltdan maslahatlar: Şantaj Troýan Lokkiden özüňizi nädip goramaly

Soňky bir hepdäniň dowamynda duşmançylykly şantaj Troýan Lokki bütin dünýäde kompýuterlere täsir edýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä, wirus köplenç Microsoft Office resminamasynda bar bolan makroslary tora girmek üçin kanal hökmünde ulanýar. Wirus ýokaşan kompýuterdäki ähli maglumatlary şifrlemek arkaly işleýär. Mysal üçin, alyjy bir faýl açanda, meselem, galp faktura bar bolsa, Locky kompýuterde saklanýan ähli maglumatlary kodlaýar. Soňra ulanyjydan maglumatlaryň şifrlenmegini üpjün etmek üçin töleg hökmünde belli bir mukdarda pul tölemegi haýyş edilýär. Isleg ekranda şantaj haty ýaly görünýär.

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Iwan Konowalow, özüňizi şantaj Troýan Lokkiden nädip goramalydygyny düşündirýär.

Mugt Retarus E-Mail Howpsuzlygy ýokarlandyrmak, iň amatly howpsuzlygy kepillendirýär

Häzirki wagta çenli bazarda şeýle wirus hüjümlerinden iň soňky goragy üpjün edip biljek programma üpjünçiligi ýok. “Retarus” e-poçta howpsuzlygy, dürli skanerleri, fişing süzgüçlerini we akylly spamy birleşdirip, möhüm islenýän howpsuzlyk derejesini hödürläp biljek hyzmatlaryň biri hökmünde kabul edilýär.

Troýan wirusyna garşy howpsuzlygy gowulandyrmak üçin “Retarus E-Mail Security” ulanýanlara belli bir wagtyň içinde howpsuzlyk aýratynlyklaryny mugt täzelemäge rugsat berler.

Içerki makro kody bolan maglumatlara seresap boluň

Wirusa garşy programma üpjünçiliginiň täsirliligine garamazdan, ulanyjylar hüşgär bolmaly. Lokiniň hüjümlerinden goranmagyňyzy üpjün etmek üçin ofis programmalarynda makro koduň awtomatiki ýerine ýetirilmeginiň ýapylmagyny üpjün etmeli. Şeýle hem, makrolar işledilende seresap bolmaly.

Overhli ünsli bolmak zerur

Ulanyjylar aşakdakylara boýun bolmalydyrlar:

  • Diňe ygtybarly ýaly görünýän çeşmelerden e-poçta goşundylaryny açmaly. Iberijini ýa-da e-poçta bilen düşündirilen prosedurany tanap bilmeli. .Xls, .exe, .doc we .docxm ýaly faýl formaty açylanda bu wirus iň köp täsir edýär.
  • Kompýuteriň haýal duýgurlygyny islemek, belli bir sebäp bolmazdan gaty diskiň gatnaşygynyň ýokarlanmagy, “Locky” şifrlemesiniň kem-kemden emele gelýändiginiň aýdyň alamaty bolup biler. Saklanan maglumatlaryňyzy tygşytlamak maksady bilen kompýuteri elektrik çeşmesinden we tory birbada aýyrmaly.
  • Maglumatlaryň belli bir bölegine täsir edilse, maglumatlaryň ýitirilmegi töwekgelçiligi bilen aňsatlyk bilen dikeldilip bilinjekdigini üpjün etmek üçin yzygiderli maglumatlaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny beriň. Şeýle hem, Lokiniň daşarky ammar enjamlaryna ýokaşmak ukybynyň bardygyny bilmek üçin maglumatlaryňyzy ätiýaçlanyňyzda möhümdir.
  • Operasiýa ulgamyňyzy iň soňky wersiýa täzeländigiňize göz ýetiriň. Internet brauzerine, ofis programmalaryna we operasiýa ulgamyna iň täze täzelenmeleri guruň. Lokki, programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly howpsuzlyk boşluklaryndan döreýän kanallar arkaly kompýuteriňize ýol tapýar.
  • Systemshli ulgamlaryňyzyň wirus skanerleriniň bardygyna göz ýetiriň. Şeýle hem, bu wirusa garşy programmalary döwrebap programma üpjünçiligini tanap we şoňa görä hereket edip bilmeklerini üpjün etmek maksady bilen ýygy-ýygydan täzelemegiňizi üpjün etmek möhümdir.

Sebitdäki Retarus hemişelik adam, Retarus E-Mail Howpsuzlygy üçin mugt wirus täzelenişi barada has köp maglumat berip biler.

mass gmail